İŞYERİ HEMŞİRESİ

Ekleyen:
Kategori:
Like Up:
Like Down:
Oluşturuldu:
19 Tem 2021

İşyeri Hemşiresi Nedir?

İşyeri hemşiresi, işyerlerinde sağlık açısından riskli durumları işyeri hekimi ile birlikte tespit ederek ortadan kaldırılmasına yönelik eğitim, risk analizi ve raporlama gibi çalışmalar yapmaktadır.

İşyeri Hemşiresinin Görevleri Nelerdir?

İşyeri Hemşiresi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirebilmesi için işyeri hekimi ile beraber çalışma yapan sağlık personeline verilen genel isimdir. İşyeri Hemşiresi yerine diğer sağlık personeli yada dsp terimleri de kullanılabilmektedir.

İşyeri Hemşiresi görevleri

MADDE 16 – (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İşyeri Hemşiresinin Nitelikleri Nedir?

İşyeri Hemşiresinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 14 – (1) İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.

(2) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.

(4) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

İşyeri Hemşiresinin Sertifikası Nasıl Alınır?

İşyeri hemşireleri sertifikaları, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi gibi yetkilendirilen kurumlarda eğitimini tamamlayan ve daha sonra bakanlığın yapmış olduğu sınavlarda başarılı olanlara verilmektedir.

İşyeri Hemşiresi belgesi

MADDE 15 – (1) Diğer sağlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen unvana sahip kişilerden;

a) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,

b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,

c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,

istekleri halinde EK-4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

İşyeri Hemşiresinin Yetkileri Nelerdir?

İşyeri hemşiresi iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yaparak işyeri hekimi ile birlikte çalışanların mevcut sağlık risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

İşyeri Hemşiresi yetkileri

MADDE 17 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personelinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

b) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İşyeri Hemşiresinin Yükümlülükleri Nelerdir?

İşyeri hemşiresi çalışma yaptıkları yerlerde gözlemlediği sağlık risklerini işyeri hekimine bildirmekle yükümlüdür ve ihmallerinden dolayı işverene karşı sorumludur.

İşyeri Hemşiresi yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

İşyeri Hemşiresinin Çalışma Süreleri Nedir?

İşyeri hemşiresi çalışma süreleri işyerindeki çalışan sayısına göre değişmektedir. 10 kişinin altında yapılan çalışmalarda işyeri hekimi çalıştırılması mecburi değildir.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

c) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

İşyeri Hemşiresi Maaşları Ne Kadar?

İşyeri hemşiresi maaşları, yapılan çalışma, çalışan sayısı, sektörün katma değeri gibi unsurlar gözlenerek 4000-10000 TL/ Ay olarak değişebilmektedir. İşyeri hemşiresi, maden, inşaat, kimya sektörü gibi çok tehlikeli işyerlerinde sağlık açısından çok fazla riskin bulunması sebebiyle daha fazla maaş alabilmektedirler.

İş sağlığı hemşiresinin görev yetki ve sorumlulukları?

İş sağlığı hemşireleri, işyeri hemşiresi, diğer sağlık personeli ve dsp terimleri aynı meslek gruplarını ifade etmektedirler. İş sağlığı hemşiresinin görev yetki ve sorumlulukları yukarıda belirtilmiştir.

Revir Hemşiresi Görevleri Nelerdir?

Revir hemşireleri, revirlerde görev yapan sağlık personellerine denilmektedir. Revirlerde acil durumlarda acil olarak gerekli müdahaleyi sağlamaktadırlar.

İşyeri Hemşiresi Nerelerde Çalışabilir?

İşyeri hemşiresi, çok tehlikeli sınıfta bulunan ve10 dan fazla çalışanı bulunan tüm işyerlerinde çalışma yapabilmektedirler. Bunun yanında işverenin talebi doğrultusunda tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda bulunan işyerlerinde de kısmi ve tam süreli hizmetler verebilmektedir. Kısacası işyeri hemşireleri sağlık ile ilgili hizmet verilen tüm işyerlerinde çalışma sağlayabilmektedir.

İşyeri Hemşireliği İş İlanları?

İşyeri hemşireliği iş ilanları için kariyer.net, indeed ve yenibir iş gibi platformlarda kayıt oluşturarak yüzlerce işyeri başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun yanında özel hastanelerde, Osgb ve fabrikalarda çalışma olanakları bulunduğu için özgeçmişinizi iletmeniz iş bulunması açısından faydalı olacaktır. İşyeri hemşireliği iş ilanları için arama motorunda arama yaparak yüzlerce işyeri hemşireliği iş ilanına ulaşabilirsiniz.

İş Sağlığı Hemşireliği Nedir?

İşyeri hemşiresi, diğer sağlık personeli ve iş sağlığı hemşiresi genel olarak aynı görevi ifade etmektedir. İş sağlığı hemşireliği, çalışma ortamında gözlenen sağlık risklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Henüz bir yorum yazılmamış!

Bir Yorum Yazın!

92944

Karakter Limiti 400